19 - 03 Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Xứ Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ 1954 - 1955 Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín 1955 - 1975 Cha Giuse Dương Ngọc Châu 1975 - 1993 Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao 1993 - 2005 Cha Giuse Nguyễn Đức Cường 2005 - 2015 Cha Giuse Trần Đức Liêm 2015 - Đến nay

Bạn đang đọc trang Lịch Sử

Những Nhân Vật Quan Trọng

Các Cha Phó
Trong quá trình hình thành và xây dựng Giáo xư nhận được sự giúp đỡ của các Cha Phó Xư.
Cha Đôminicô Đinh Quang Bính : từ 1954 - 1957.
Cha Giuse Vũ Văn Bản : từ 1957 - 1958.
Cha Phêrô Maria Trần Đình Khắc : từ 1960 - 1962.
Cha Giuse Trần Thành Công : từ 08-08-1967 đến 01-07-1971.
Cha GB. Nguyễn Văn Khang : từ 07-07-1971 đến 19-06-1972.
Cha Giuse Nguyễn Văn Bảo : từ 18-06-1972 đến 09-07-1973.

Cha Đaminh Nguyễn Ngọc Đễ : từ 08-08-1973 đến 08-09-1974.
Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền : từ 09-08-1988 đến 30-08-1993
Hiện nay Cha Đaminh là Quản Xứ Giáo Xứ Tân Hóa
Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính : từ 08-08-1993 đến 15-12-2000.
Hiện nay Cha Gioan Bosco là Quản Xứ Giáo Xứ Vạn Thành ( Hạt DaLat)

Cha Giuse Nguyễn Đức Cường : từ 30-04-2001 đến 26-06-2005. Hiện Cha Giuse là Quản Xứ Giáo Xứ Tân Bùi
Cha Giuse Trần Đức Liêm : từ 03-12-1998 đến 25-12-2005
Hiện nay Cha Giuse là Quản Xứ Giáo Xứ Suối Mơ
Cha Anrê Trần Văn Khiêm : từ 15-05-2004 đến 09-04-2008
Hiện nay Cha Anrê là Quản Xứ Giáo Xứ Lê Bảo Tịnh
Cha Antôn Lê Xuân : từ 29-10-2005 đến 28-03-2012.
Hiện nay Cha Antôn là Quản Xứ Giáo Xứ Mẹ Thiên Chúa
Cha Lôrensô Trần Ngọc Toàn : từ 30 - 10 -2009 đến 20-12-2012. Hiện nay Cha Lôrensô Là Cha Đặc Cách Giáo Họ Đức Giang. Giáo xứ Lộc Đức
Joomlart
Giáo họ Đaminh 1997Giáo họ Phaolô 1994Giáo họ Martinô 1993Giáo họ Mẹ Lên Trời(Tân Ninh) 1955Giáo họ Phêrô(Tân Thịnh) 1995Giáo họ Vinh Sơn(Tân Vượng) 1955 Giáo họ Giuse(Tân An) 1955