19 - 03 Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Giáo Xứ Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ: Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ 1954 - 1955 Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín 1955 - 1975 Cha Giuse Dương Ngọc Châu 1975 - 1993 Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao 1993 - 2005 Cha Giuse Nguyễn Đức Cường 2005 - 2015 Cha Giuse Trần Đức Liêm 2015 - Đến nay

Bạn đang đọc trang Lịch Sử

Giáo Xứ Qua Các Đời Cha Quản Xứ

Đến nay Giáo xứ Tân Bùi có 5 đời Cha Quản xứ.
Các Ngài là những chủ chăn giàu lòng nhân ái. Xây dựng Giáo xứ Tân Bùi vững mạnh, năng động như ngày nay.
altalt
Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ
"...Cuộc sống buôn ba vì Nước Trời được điểm tô muôn ngàn vạn nét đẹp của Phaolô mãi mãi được hát lên như một bài ca khải hoàn “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ? Phải chăng là gian truân,bắt bớ, đói khát,trần truồng, nguy hiểm,gươm giáo? … Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống,dù thiên thần hay thiên phủ,dù hiện tại hay tươnglai,hay bất cứ sức mạnh nào,trời cao hay vực thẳm hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa thể hiện cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô,Chúa chúng ta “ (Rm 8,35-39)."
Sinh năm 1923, tại làng Hiếu Nghĩa - Kim Sơn - Ninh Bình.Thụ phong Linh Muc tháng 05-1952 do Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi. Quản xứ Tân Bùi từ năm 1954-1955. An nghỉ trong Chúa ngày 16-08-2007.
Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Tín : sinh năm 1916 tại làng Lã Điền - Mỹ Lộc- Nam Định. Thụ phong Linh Muc năm 1945 tại Bùi Chu. Quản xứ Tân Bùi từ 17-10-1955 đến năm 1975. An Nghỉ trong chúa ngày 09-09-2000.
Cha Giuse Dương Ngọc  Châu : sinh năm 1942 tại Giáo xứ Kim Bảng thuộc huyện Kim Bảng - Nam Định. Thụ phong Linh Mục ngày 28-11-1970 tại Manila(Phi Luật Tân) do Đức Giáo Hoàng PhaoLô VI. Quản xứ Tân Bùi từ 04-08-1975 đến 18-09-1993. An nghỉ trong chúa ngày 30-03-2009.
Cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao : sinh ngày 29-09-1945 tại Giáo xứ Dục Đức, huyện Kim Sơn - Hà Nam Ninh. Thụ Phong Linh Mục ngày 16-12-1973. Quản xứ Tân Bùi ngày 20-09-1993 đến ngày 22-03-2005. An nghỉ trong chúa ngày 22-05-2005.
Cha Giuse Nguyễn Đức Cường: Quản xứ hiện nay: sinh ngày 14-10-1953 tại Phúc Lãng - Thanh Hóa. Thụ phong Linh Mục ngày 27-06-1992 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn do Đức Tổng Giáo Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Phó xứ Tân Bùi từ ngày 30-04-2001. Quản xứ Tân Bùi từ ngày 27-06-2005 đến nay.
Joomlart
Giáo họ Đaminh 1997Giáo họ Phaolô 1994Giáo họ Martinô 1993Giáo họ Mẹ Lên Trời(Tân Ninh) 1955Giáo họ Phêrô(Tân Thịnh) 1995Giáo họ Vinh Sơn(Tân Vượng) 1955 Giáo họ Giuse(Tân An) 1955